What’s in a word?

Gelukkig is het woord “Hemelvaart” duidelijker dan “Kerst” of “Pasen”. Het zegt dat iemand naar de hemel is opgevaren. In dit geval Jezus, want er is ook nog een Maria-hemelvaart. We vieren dus dat Jezus opsteeg naar de hemel. Soms blijft het bij deze schamele opsomming. Het waarom en waartoe blijft in nevelen verhuld.

Omhoog gaan

Raar idee eigenlijk: iemand die als een soort raket opstijgt en dan achter de wolken verdwijnt. Waarom is Jezus op deze manier van de aarde vertrokken? Mozes ging een berg op en kwam nooit meer terug. Elia werd opgehaald met vurige wagens en Henoch was er op eens niet meer. Waarom dan dat rare opstijgen, omhoog gaan?

Incarnatie

Het antwoord heeft alles te maken met de incarnatie, de vleeswording van het Woord in Jezus. “Het Woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond”, schrijft Johannes. Het Woord wordt mens – de incarnatie – en komt onder de mensen als één van ons! Dat is nog al wat. God die mens wordt, bijna onbegrijpelijk, niet te bevatten. Maar die incarnatie gaat nog verder. Hij wordt niet alleen mens. In zijn vleeswording, zijn lichaam draagt Jezus de gehele mensheid met zich mee. Daarom noemt Jezus zichzelf “de Mensenzoon”: ik ben kind van jullie; ik vertegenwoordig jullie allemaal. In het Eerste Testament bekleedde een hogepriester zich met een borstschild en droeg daarmee het gehele volk voor de troon van God. Zo heeft Jezus zich aangekleed met het vlees van de mensheid en al onze overtredingen en zonden op zich genomen.

Hogepriester en Lam

En als perfecte hogepriester en als perfect Lam heeft Hij ons in zijn dood en opstanding gedragen. De dood kon Hem niet vasthouden, omdat hijzelf nooit gezondigd heeft. God de Vader liet Hem niet los en de Geest deed Hem met ons opstaan in een nieuw leven. Dat is in twee zinnen het hele evangelie, de goede boodschap.
Daarom vieren we Kerst, het feest van de incarnatie.
Daarom vieren we Pasen, het feest van de overwinning op een eeuwige dood.

En waarom vieren we dan hemelvaart?

Als Jezus opstijgt naar boven is dat niet zozeer een opstijgen naar een hemel die boven de aarde is, maar een verheffing of verhoging van positie. Jezus neemt zijn plaats op de troon van zijn Koninkrijk. Van nu af aan regeert Koning Jezus. En niet alleen Jezus! Nee, ook wij! Paulus zegt het heel mooi dat wij met Hem zijn gestorven, en met Hem zijn opgestaan. En niet alleen opgestaan, we zijn met Hem opgevaren, verhoogd tot op de troon, zodat aan alle heersers en machten de veelkleurige wijsheid van God door jou en mij getoond kan worden. Bij die verhoging past dus de uitstorting van de Heilige Geest, ons volgende feest, waarbij wij als zonen en dochters van God vieren dat we met Jezus zijn gestorven, opgestaan en opgevaren en dat de macht en majesteit van die Goddelijke troon nu door ons heen zijn invloed kan aanwenden in de wereld om ons heen.